Privacy policy

I. Bevezetés

A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a(z) SolarLuna Energetikai és Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1046 Budapest, Lázár Vilmos utca 2. ép. fszt.; cégjegyzékszáma: 01 09 375055; adószáma: 28810836-2-41; továbbiakban Adatkezelő) által üzemeltetett, https://solarluna.com/ címen elérhető webáruházzal (továbbiakban Webáruház), valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, hírlevél feliratkozásokkal összefüggő adatvédelmi és adatkezelési elveket, és ezáltal az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő – és az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozók – által kezelt és feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

II. Alkalmazandó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban GDPR);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.);
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Számv. tv.);
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban Fttv.);
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.);
 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (továbbiakban Pktv.).

III. Fogalommeghatározások

A jelen Tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak, így különösen:

 • adatfeldolgozás: a személyes adatok adatkezelési műveleteihez kapcsolódóan, automatizált vagy nem automatizált módon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adattovábbítás: a kezelt személyes adatok továbbítása más adatkezelők részére, nem adatfeldolgozási célból;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Amennyiben a mindenkori hatályos GDPR fogalommagyarázatai eltérnek a jelen Tájékoztató fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók.

IV. Az adatkezelés elvei

4.1. A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. A jogszerű adatkezelés érdekében annak az Érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy egyéb, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

Személyes adat csak akkor kezelhető, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel ésszerű módon nem lehet elérni.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatásnak, kommunikációnak könnyen hozzáférhetőnek és közérthetőnek kell lennie, azt világos, egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni.

A tisztességes, átlátható adatkezelés megvalósulása érdekében szükséges, hogy az Érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Amennyiben a személyes adatokat közvetlenül az Érintettől gyűjti az Adatkezelő, úgy tájékoztatni szükséges az Érintettet, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, illetve az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel járhat ránézve. A tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az Érintett részére megadni.

Amennyiben az adatokat nem az Érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, úgy a tájékoztatást ésszerű határidőn belül kell az Érintett rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a személyes adatok jogszerűen közölhetők más címzettel, akkor az első közléskor erről az Érintettet tájékoztatni kell.

A tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettség nem szükséges, ha az Érintettnek ez az információ már a birtokában van, vagy ha a személyes adat rögzítését, illetve közlését valamely jogszabály kifejezetten előírja, vagy ha az Érintett tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az Érintettnek biztosítani kell, hogy díjmentesen megkapja az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését kérje, illetve gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát. Az Adatkezelő köteles az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszolni, illetve, ha az Adatkezelő az Érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, azt indokolnia kell.

4.2. A célhoz kötöttség elve

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok célokkal össze nem egyeztethető módon való kezelése tilos.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ennek körében vizsgálni szükséges különösen – de nem kizárólag – az eredeti és tervezett adatkezelési célok közötti összefüggést, az adatgyűjtés körülményeit és a személyes adatok jellegét.

4.3. Az adattakarékosság elve

A személyes adatok kezelésének a célok szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, a személyes adatok kezelését a szükséges minimumra kell korlátozni.

Az elv érvényesülése érdekében az Adatkezelőnek mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – kell végrehajtania, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az Adatkezelő köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani, melyek biztosítják, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre.

4.4. A pontosság elve

Az Adatkezelő által gyűjtött, tárolt és kezelt személyes adatoknak pontosnak és – szükség esetén – naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelőnek minden ésszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A pontosság elvének érvényesülése érdekében az Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén (helyesbítéshez, törléshez való jog) köteles az adatok pontosságát ellenőrizni, szükség esetén a megjelölt személyes adatot módosítani, törölni.

4.5. A korlátozott tárolhatóság elve

A célhoz kötöttség elvének érvényesülése érdekében biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok tárolását a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket köteles megállapítani.

A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, hogy az Érintett azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból történik.

4.6. Az integritás és bizalmas jelleg elve

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Az elv érvényesülése érdekében az Adatkezelőnek a személyes adatok kezelése során olyan technikai vagy szervezési intézkedéseket kell alkalmaznia, hogy a személyes adatok biztonsága mindvégig megfelelő legyen. Ennek körében biztosítani szükséges az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

4.7. Az Adatkezelő elszámoltathatósága

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során köteles a fentiekben részletezett elveknek megfelelni és képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

V. Érintett jogai

Az Érintett a jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

 • postai úton: 1046 Budapest, Lázár Vilmos utca 2. ép. fszt.
 • e-mail útján: info@solarluna.com
5.1. Hozzáférési jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor az Érintett részére hozzáférést biztosít.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a hiányos adatokat.

5.3. Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy annak jogszabályban meghatározott határideje lejárt;
 • ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nem áll fenn elsőbbséget élvező jogszerű ok;
 • ha az adatkezelés jogellenes;
 • ha a személyes adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
 • jogszabály rendelkezése alapján törölni szükséges;
 • ha azt hatóság, bíróság elrendelte.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta azt a személyes adatot, amelyet a fentiek alapján törölnie kell, úgy köteles a lehetőségeihez mérten – technikai állása, megvalósítás költségei – megtenni minden olyan intézkedést, amellyel tájékoztatja a további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

A fenti törlési okok esetén sem kell törölni a személyes adatot, amennyiben az adatkezelés az alábbi esetek egyike miatt szükséges:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, Adatkezelőre ruházott közérdekű feladat teljesítése miatt;
 • népegészségügyet érintő közérdek céljából nem törölhető a jogszabályban meghatározott egészségügyi adat;
 • az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás célból vagy statisztikai célból van folyamatban és törlés valószínűsíthetetlenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve vádemeléshez szükséges.
5.4. Korlátozáshoz való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelését, amennyiben az alábbiakban felsoroltak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az Érintett személyes adataira, ennek ellenére ő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása alatt biztosítani kell, hogy a személyes adaton adatkezelési műveletet ne lehessen végezni. Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő csak az Érintett hozzájárulásával, vagy az Adatkezelő jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

5.5. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja Adatkezelő közérdekű vagy ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése. A tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja az érintett a hírlevélről történő leiratkozással.

5.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

5.7. Visszavonáshoz való jog

Az Érintett személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő köteles a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törölni.

5.8. Érintett jogorvoslati joga

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén, amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az Adatkezelő székhelyére vagy elektronikusan az Adatkezelő elérhetőségénél feltüntetett e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül megküldjük az Ön által kért címre.

Az Érintett jogosult egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatainak kezelése során – például jogellenes adatkezelés, Adatkezelő adatkezelésével összefüggő döntéssel, tájékoztatással nem ért egyet, Adatkezelő késedelmes adatszolgáltatása, mulasztása – a jogszabályban foglaltakat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

levelezési cím:

1363 Budapest, Pf. 9.

cím:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

telefon:

+36-1-391-1400

fax:

+36-1-391-1410

e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap:

http://naih.hu/

A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra van lehetőség.

Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeli, bírósághoz forduljon a jogsérelmének orvoslása iránt. A jogellenes adatkezeléssel okozott vagyoni és nem vagyoni kárt az Adatkezelő köteles megtéríteni az Érintett részére. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A törvényszékek listája – név, elérhetőség – és az illetékességkereső szolgáltatás elérhető a www.birosag.hu weboldalon.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén az Érintett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulthat.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

levelezési cím:

1525 Pf.: 75.

cím:

1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.

telefon:

+36-1-457-7100

fax:

+36-1-356-5520

e-mail:

info@nmhh.hu

honlap:

http://nmhh.hu

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

VI. Adatkezelő és elérhetőségei

Az Adatkezelő köteles az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történjen. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

A jogszerű adatkezelés érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedéseket az Adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A megadott adatokkal összefüggésben az adatkezelő:

név:

SolarLuna Energetikai és Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:

1046 Budapest, Lázár Vilmos utca 2. ép. fszt.

cégjegyzékszáma:

01 09 375055

adószáma:

28810836-2-41

képviseli:

Bencze Gábor ügyvezető

e-mail címe:

gabor.bencze@solarluna.com

VII. Adatfeldolgozó és elérhetőségei

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatfeldolgozó igénybevétele esetén a végső felelősség továbbra is az Adatkezelőé, akinek felügyelnie kell az adatfeldolgozókat annak biztosítása érdekében, hogy döntéseik megfeleljenek az adatvédelmi jogszabályoknak.

A megadott adatokkal összefüggésben az adatfeldolgozók:

7.1. Adatfeldolgozók

Szolgáltatás:

E-MAIL SZOLGÁLTATÓ (Microsoft 365)

Név:

Microsoft Ireland Operations Limited

Székhely:

Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland

Elérhetőség:

+353 1 706 3117

Feladatkör:

Ezen keresztül fogja az Adatkezelő értesíteni a regisztrálókat/megrendelőket és tartani velük a kapcsolatot.

 

Szolgáltatás:

TÁRHELY

Név:

Hostinger International Ltd.

Székhely:

61 Lordou Vironos Street, Larnaca 6023, Cyprus

Elérhetőség:

gdpr@hostinger.com

Feladatkör:

A weboldal domain-jei itt vannak tárolva.

 

Szolgáltatás:

HÍRLEVÉL

Név:

Mailchimp

Székhely:

The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Elérhetőség:

+1 800 315 5939

Feladatkör:

Ezen keresztül kapnak hírlevelet a feliratkozók.

 

Szolgáltatás:

IT-SZOLGÁLTATÓ

Név:

Printosh Advertising Kft.

Székhely:

1139 Budapest, Lomb u. 37-39.

Elérhetőség:

06 30 931 0775

Feladatkör:

Ő kezeli az Adatkezelő IT-rendszerét (webáruház, hálózati karbantartás), rendszergazdai feladatköröket lát el.

 

Szolgáltatás:

FUTÁRSZOLGÁLAT

Név:

SolarLuna Kft.

Székhely:

1046 Budapest, Lázár Vilmos utca 2. ép. fszt.

Elérhetőség:

+36 20 277 9797

Feladatkör:

A megrendelt termékeket ez a partner szállítja házhoz.

 

Szolgáltatás:

SZÁMLÁZÓ PROGRAM

Név:

Billingo Technologies Zrt.

Székhely:

1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Elérhetőség:

+36 1 500 9491

Feladatkör:

Ezen keresztül történik az elektronikus számla kiállítása.

 

Szolgáltatás:

ONLINE FIZETÉSI RENDSZER

Név:

Barion Payment Inc.

Székhely:

1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.

Elérhetőség:

+36 1 464 7099

Feladatkör:

Ezen keresztül történik a megrendelés végösszegének kiegyenlítése.

 

Szolgáltatás:

KÖNYVELÉS

Név:

Kapornai Consulting Kft.

Székhely:

2022 Tahitótfalu, Jókai u. 7. 

Elérhetőség:

+36 30 951 9033

Feladatkör:

Az Adatkezelő részére könyvviteli szolgáltatást végez.

 

Szolgáltatás:

KONVERZIÓKÖVETÉS (Facebook)

Név:

Meta Platforms Ireland Ltd.

Székhely:

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Elérhetőség:

daterequest@support.facebook.com

Feladatkör:

A Facebook közreműködésével történik a konverziókövetés.

 

Szolgáltatás:

KONVERZIÓKÖVETÉS (Google Analytics)

Név:

Google LLC

Székhely:

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Elérhetőség:

https://about.google/contact-google/?hl=hu

Feladatkör:

A Google Analytics közreműködésével történik a konverziókövetés.

 

VIII. Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

IX. Adatkezelés folyamata

Az adatokat az Adatkezelő munkatársai kizárólag feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő munkatársat foglalkoztat. Amennyiben munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

9.1. A Webáruház használata során kezelt adatok

Kezelt adat:

NÉV

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

regisztráció, azonosítás

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

a regisztráció törléséig

Adattörlés lehetőségei:

a regisztráció törlésével

 

Kezelt adat:

E-MAIL CÍM

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

regisztráció, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

szolgáltatás használata esetén szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont;

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

a regisztráció törléséig

Adattörlés lehetőségei:

regisztráció esetén a regisztráció törlésével

 

Kezelt adat:

JELSZÓ

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

azonosítás

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Kik láthatják az adatokat:

a jelszavak titkosítással védve kerülnek rögzítésre, az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai kizárólag felülírhatják.

Adatkezelés időtartama:

a jelszó megváltoztatásáig, de legkésőbb a regisztráció törléséig

Adattörlés lehetőségei:

adatkezelőnek küldött e-mail útján a regisztráció törlése végett

 

Kezelt adat:

KONVERZIÓKÖVETÉS

Kötelező-e megadni:

opcionális

Adatkezelés célja:

A Webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a Webáruháznak a megnyitása, megosztása, illetve lájkolása

Az adatkezelés jogalapja:

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal, valamint a Google Analytics adatvédelmi irányelvei vonatkozik:


Facebook: http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

Google Analytics:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adattörlés lehetőségei:

9.2. A megrendeléssel összefüggésben kezelt adatok

Kezelt adat:

NÉV, CÉGNÉV

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

azonosítás, számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja:

megrendelés esetén szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és jogszabályi követelmény a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

Számv. tv. és Art. alapján szükséges 8 (nyolc) év

Adattörlés lehetőségei:

adatkezelő által történő megsemmisítéssel

 

Kezelt adat:

LAKCÍM, SZÉKHELY

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

azonosítás, számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja:

megrendelés esetén szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és jogszabályi követelmény a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

Számv. tv. és Art. alapján szükséges 8 (nyolc) év

Adattörlés lehetőségei:

adatkezelő által történő megsemmisítéssel

 

Kezelt adat:

ADÓSZÁM

Kötelező-e megadni:

kötelező (magánszemély kivételével)

Adatkezelés célja:

azonosítás, számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja:

megrendelés esetén szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és jogszabályi követelmény a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

Számv. tv. és Art. alapján szükséges 8 (nyolc) év

Adattörlés lehetőségei:

adatkezelő által történő megsemmisítéssel

 

Kezelt adat:

SZÁLLÍTÁSI CÍM

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

azonosítás, szállítás teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

megrendelés esetén szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

Számv. tv. és Art. alapján szükséges 8 (nyolc) év

Adattörlés lehetőségei:

adatkezelő által történő megsemmisítéssel

 

Kezelt adat:

TELEFONSZÁM

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

azonosítás, szállítás teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

megrendelés esetén szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

számla vonatkozásában Számv. tv. és Art. alapján szükséges 8 (nyolc) év

egyéb esetekben Ptk. alapján az általános elévülési idő szerint 5 (öt) év

Adattörlés lehetőségei:

adatkezelő által történő megsemmisítéssel

 

Kezelt adat:

E-MAIL CÍM

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

megrendelés esetén szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont;

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

számla vonatkozásában Számv. tv. és Art. alapján szükséges 8 (nyolc) év

egyéb esetekben Ptk. alapján az általános elévülési idő szerint 5 (öt) év

Adattörlés lehetőségei:

adatkezelő által történő megsemmisítéssel

 

Kezelt adat:

MEGRENDELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

azonosítás, szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

megrendelés esetén szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

számla vonatkozásában Számv. tv. és Art. alapján szükséges 8 (nyolc) év

egyéb esetekben Ptk. alapján az általános elévülési idő szerint 5 (öt) év

Adattörlés lehetőségei:

adatkezelő által történő megsemmisítéssel

 

Kezelt adat:

MEGRENDELÉS SORÁN MEGADOTT EGYÉB INFORMÁCIÓK

Kötelező-e megadni:

opcionális

Adatkezelés célja:

azonosítás, szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

megrendelés esetén szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

Ptk. alapján az általános elévülési idő szerint 5 (öt) év

Adattörlés lehetőségei:

adatkezelő által történő megsemmisítéssel

9.3. A hírlevél feliratkozás és küldése során kezelt adatok

Kezelt adat:

NÉV

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

azonosítás

Az adatkezelés jogalapja:

hírlevél esetén érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és jogszabályi követelmény a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

a regisztráció törléséig, illetve hírlevélről történő leiratkozásig

Adattörlés lehetőségei:

hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonásával a hírlevélben szereplő leiratkozási link segítségével

 

Kezelt adat:

E-MAIL CÍM

Kötelező-e megadni:

kötelező

Adatkezelés célja:

kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

hírlevél esetén érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és jogszabályi követelmény a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Kik láthatják az adatokat:

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

Adatkezelés időtartama:

a regisztráció törléséig, illetve hírlevélről történő leiratkozásig

Adattörlés lehetőségei:

hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonásával a hírlevélben szereplő leiratkozási link segítségével

9.4. Hírlevél és direkt marketing tevékenység, közösségi média oldalak

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Hírlevél küldés

A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Hírlevelet akkor küldhetünk Önnek, ha előzetesen és kifejezetten (a hírlevél feliratkozása során a név, e-mail cím és a hozzájárulásra irányuló checkbox kitöltésével) hozzájárul ahhoz, hogy reklámajánlatunkkal, tájékoztatásainkkal és egyéb küldeményeinkkel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeressük. Ennek következtében hozzájárulhat ahhoz, hogy az e célból szükséges személyes adatait kezeljük. A fentiek értelmében amennyiben hírlevelet szeretne kapni, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Érintettek köre

A hírlevélre feliratkozók.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és célja

Vezetéknév

azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

Keresztnév

azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

E-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kiküldött hírlevelekben megjelenő leiratkozási link segítségével.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

 • az Adatkezelő felhatalmazott munkatársai
 • az Adatfeldolgozó felhatalmazott munkatársai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

9.5. Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelési jogszabály – 1997. évi CLV. törvény – alapján kötelező.

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Panaszkezelés

Ön a szolgáltatásra, termékre vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (elektronikus levélben) közölheti. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, továbbá a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

Éritettek köre

Minden természetes személy, aki szolgáltatásra vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölni kívánja.

Az adatkezelés jogalapja

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés jogszabály – 1997. évi CLV. tv. – alapján kötelező.

A kezelt adatok köre és célja

Panasz azonosítója

azonosítás

Panasz beérkezésének helye, ideje, módja

azonosítás

E-mail címe

azonosítás, kapcsolattartás

Emailben megadott személyes adatok

azonosítás

Vezetéknév

azonosítás

Keresztnév

azonosítás

Levelezési cím

kapcsolattartás

Panasz tárgya

panaszkezelés

Panasz tartalma

panasz kivizsgálása

Csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

Panasz oka

panasz kivizsgálása

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi. CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján, kötelezően.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

 • az Adatkezelő felhatalmazott munkatársai
 • az Adatfeldolgozó felhatalmazott munkatársai

Az adatok tárolási módja

elektronikus, papír alapú

9.6. Információkérés

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Információ kérése

Ön a szolgáltatásról vagy Adatkezelő magatartásáról, tevékenységéről írásban (elektronikus levélben) kérdéseit felteheti. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Éritettek köre

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Az adatkezelés jogalapja

Ön az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

A kezelt adatok köre és célja

Kérdés azonosítója

azonosítás

Kérdés beérkezésének helye, ideje, módja

azonosítás

E-mail címe

azonosítás, kapcsolattartás

Emailben megadott személyes adatok

azonosítás

Vezetéknév

azonosítás

Keresztnév

azonosítás

Levelezési cím

kapcsolattartás

Kérdés tárgya

információ kérése

Kérdés tartalma

információ kérése

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

A cél megvalósulásáig.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

 • az Adatkezelő felhatalmazott munkatársai
 • az Adatfeldolgozó felhatalmazott munkatársai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

9.8. Ügyfél elégedettségi felmérés

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Ügyfél elégedettségi felmérés

Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy a szolgáltatásait magas színvonalon nyújtsa. Az ügyfelek ellátásának garantálása és a részükre nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében Adatkezelő rendszeresen vizsgálja tevékenységének hatékonyságát és a szolgáltatások színvonalát. Adatkezelő a beérkezett visszajelzéseket kiértékeli és azokat az észrevételeket, amelyek megvalósítása hozzájárul a magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtáshoz és az alkalmazott rendszerei keretei között megvalósíthatók, beépíti a belső folyamataiba. Amennyiben a változások a szabályzatok módosítását is igénylik, azokat a soron következő módosítás alkalmával átvezeti.

A vásárlás során szerzett felhasználói tapasztalatok és ügyfeleink véleménye rendkívül fontosak számunkra. Ennek érdekében Adatkezelő a vásárlást követően ügyfél elégedettségi kérdőívet, vagy erre mutató linket küldhet az ügyfelek részére a vásárlás során megadott e-mail címére.

Az ügyfél elégedettségi kérdőív alapján történő véleménynyilvánítás önkéntes alapon és teljesen anonim módon történik. Az e-mail címet kizárólag az ügyfél elégedettségi kérdőív elküldésére használjuk. Az ügyfél elégedettségi kérdőívben adott válaszokat Adatkezelő a válaszadó személyes adatitól teljesen elkülönítve és névtelenül kezeli. A válaszok és a válaszadó közötti kapcsolat nem rekonstruálható.

Éritettek köre

Minden természetes személy, aki kitölti az ügyfél elégedettségi kérdőívet és az adatkezeléshez hozzájárult.

Az adatkezelés jogalapja

Az ügyfél elégedettségi kérdőív kitöltése és elküldése esetén Ön az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél elégedettség mérés során adott válaszait Adatkezelő kezelje és az Adatfeldolgozók részére továbbítsa.

Amennyiben szeretné visszavonni beleegyezését arra vonatkozóan, hogy e-mail címét a jövőben ügyfél elégedettség mérési kérdőívekhez felhasználhassuk, lemondási szándékát az V. pontban meghatározott értesítési módok valamelyikén jelezheti.

A kezelt adatok köre és célja

Kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok

ügyfél elégedettség felmérése

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

A cél megvalósulásáig.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

 • az Adatkezelő felhatalmazott munkatársai
 • az Adatfeldolgozó felhatalmazott munkatársai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

9.9. Cookie-k (sütik)

Analitikai cookie-k:

Név

Mire szolgál?

Lejárati ideje

r/collect

Ezt a sütit a Google Analytics használja abból a célból, hogy a látogató eszközéről és viselkedéséről adatokat gyűjtsön. Ennek érdekében követi a látogatót az eszközökön és a marketing csatornákon keresztül.

Munkamenet vége

act,
m_pixel_ratio, presence,
x-referer

Releváns és hasznos hirdetést jelenít meg a felhasználó számára, a Facebook megjelenítéseit optimalizálja. Funkciói: remarketing (azon felhasználók elérése, akik már jártak az oldalon), konverzió mérés (azon felhasználók mérése és elérése, akik Facebook által kiszolgált hirdetésre kattintva jutottak el az oldalra)

Munkamenet vége

drp,
wd

Releváns és hasznos hirdetést jelenít meg a felhasználó számára, a Facebook megjelenítéseit optimalizálja. Funkciói: remarketing (azon felhasználók elérése, akik már jártak az oldalon), konverzió mérés (azon felhasználók mérése és elérése, akik Facebook által kiszolgált hirdetésre kattintva jutottak el az oldalra)

1 hét

fr

Releváns és hasznos hirdetést jelenít meg a felhasználó számára, a Facebook megjelenítéseit optimalizálja. Funkciói: remarketing (azon felhasználók elérése, akik már jártak az oldalon), konverzió mérés (azon felhasználók mérése és elérése, akik Facebook által kiszolgált hirdetésre kattintva jutottak el az oldalra)

90 nap

datr,
sb

Releváns és hasznos hirdetést jelenít meg a felhasználó számára, a Facebook megjelenítéseit optimalizálja. Funkciói: remarketing (azon felhasználók elérése, akik már jártak az oldalon), konverzió mérés (azon felhasználók mérése és elérése, akik Facebook által kiszolgált hirdetésre kattintva jutottak el az oldalra)

200 nap

c_user,
xs

Releváns és hasznos hirdetést jelenít meg a felhasználó számára, a Facebook megjelenítéseit optimalizálja. Funkciói: remarketing (azon felhasználók elérése, akik már jártak az oldalon), konverzió mérés (azon felhasználók mérése és elérése, akik Facebook által kiszolgált hirdetésre kattintva jutottak el az oldalra)

1 év

A honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett – angolul cookie – kell elhelyezni a számítógépen, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteket és személyes beállításokat – például a felhasználó nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást stb. – így nem kell azokat újra megadni minden egyes alkalommal a honlapra való látogatáskor, vagy az egyik lapról a másik lapra való átnavigáláskor.

Lehetőség van a sütik karbantartására és/vagy tetszés szerinti törlésére. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Lehetőség van a számítógépen tárolt összes süti törlésére, és a böngészőprogramok többségében a telepítésük letiltására is. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal az oldalra történő látogatáskor manuálisan kell az egyes beállításokat elvégezni, és számolni kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

9.9.1. A sütik feladata
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek (pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket),
 • megkönnyítik a Webáruház használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, illetve a böngészésre használt más eszközén kis adatcsomagot, az ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

9.9.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Webáruházat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

9.9.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Webáruház alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Webáruház információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

9.10. További tudnivalók

A Webáruház nem kér semmilyen különleges személyes adatot. Ha valaki az Adatkezelő nevében ilyet kérne, kérjük jelezze részünkre.

Az Adatkezelő felel azért, hogy az adatok naprakészek és pontosak legyenek, ezért kérjük, hogy minden, az adatokban bekövetkező változást haladéktalanul jelezze az Adatkezelő felé.

9.11. Konverziókövetés, adatfájl típusú egyéni célközönség

Egyes szolgáltatások olyan funkciókat és eszközöket biztosítanak, amelyek Adatkezelő Webáruházon elhelyezve adatokat küldhetnek az Ügyfelek által, az Adatkezelő Webáruházon végrehajtott műveletekről (továbbiakban esemény-adatok) az Adatkezelő részére, a konverziók követése (továbbiakban konverziókövetés) létrehozása céljából.

Az ilyen szolgáltatás a kapott esemény-adatokat arra használja fel, hogy Adatkezelő részére elemzési adatokat biztosítson hirdetéseinek eredményességéről és Webáruház használatáról, az adatkezelési szabályzatának megfelelően. Az esemény-adatok emellett lehetővé teszik Adatkezelő számára a hirdetések jobb célzását, valamint rendszereinek optimalizálását.

Az Adatkezelő az esemény-adatokat más hirdetőkkel vagy harmadik féllel nem közli, kivéve, ha Ön erre engedélyt adott, vagy ha erre az Adatkezelő jogilag kötelezett.

Ha az Adatkezelő harmadik fél nevében használja ezen funkciók bármelyikét, kijelenti és garantálja továbbá, hogy az ilyen fél megbízottjaként jogosultsággal rendelkezik az ilyen adatoknak az ő nevükben történő használatára, illetve az ilyen felet kötelezheti a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek betartására.

X. Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján – is – gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírus elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő az informatikai adatok megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja. Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát.

Az Adatkezelő kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszerek sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket.

Az informatikai környezetünket rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítja, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekinti.

Az Adatkezelő munkatársai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmazott meg, melyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, belső működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen.

Az Adatkezelő működése során érzékelt, vagy hozzá bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 (hetvenkét) órán belül kivizsgálja. A bekövetkezett incidenseket kezeli, és nyilvántartásba veszi. Szolgáltatásainak és informatikai megoldásainak fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.

XI. Adattovábbítás

Az Adatkezelő jogosult az általa gyűjtött, rögzített, rendszerezett személyes adatok harmadik személy részére történő továbbítására.

Az adattovábbítás során mindvégig figyelemmel kell lenni az adatkezelés alapelveire (például adattakarékosság elve, célhoz kötöttség elve). Az adattovábbítás során figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy az Érintettek személyes adatainak megfelelő szintű védelmét a címzettek is biztosítsák.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vehet igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az GDPR-ban megfogalmazott követelményeknek és az Érintettek védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. Az adatfeldolgozó a személyes adatok továbbítására kizárólag az Adatkezelő erre vonatkozó utasítása esetén jogosult. Amennyiben az adattovábbítási kötelezettséget az adatfeldolgozó joga szerinti tagállami jog vagy a rá alkalmazandó uniós jog írja elő, úgy az adattovábbításra az Adatkezelő utasítása nélkül, de előzetes értesítése mellett kerülhet sor.

XII. A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Amennyiben az Érintett a módosítással nem ért egyet, úgy kérheti személyes adatainak törlését az V. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

 

Budapest, 2023.11.23.

SolarLuna Kft.